یکی از موارد دیگری که در طراحی نظام ارزیـابی عملکـرد مـورد توجـه قـرار گرفتـه،ذی نفعان سازمانی است. ذی نفعان سازمانی گروهی از افراد یا سازمان هایی هستند که نتـایجعملکرد سازمان بر آن ها تأثیر خواهد گذاشت. یکی از دسته بندی های مناسـب از ذی نفعـانسازمانی توسط مدل سرآمدی بنیاد مدیریت کیفیت اروپـا (EFQM) ارایـه شـده اسـت. بـراساس این مدل ذی نفعـان سـازمان شـامل 5 دسـت ه مشـتریان، سـهامداران، کارکنـان، تـأمین کنندگان و جامعه است [10]. موفقیت سازمان در گرو آن است که بتواند نیازمندی های هر گروه از ذی نفعان خود را به بهترین نحو برآورده سازد.
بر این اساس موفقیت یـک سـازمان از تلاقـی دو نکتـه ی اساسـی حاصـل مـی شـود : 1) شناسایی ذینفعان و نیازمندی آنان؛ 2) تعیین جهت حرکت سـازمان در راسـتای بـرآوردناین نیازمندی ها از طریق تدوین و اجـرای اسـتراتژی و اهـداف. ایـن دو نکتـه ی اساسـی درطراحی نظام ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این نکته نظام ارزیابی عملکرد بـ ه گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه میـزان موفقیـت سـازمان در مسـیر اهـداف واستراتژی های خود بهمنظور برآوردن نیازهای ذی نفعان را اندازه گیری کند. بـر ایـن اسـاسالگوی اصلی در طراحی نظام ارزیابی عملکرد، استفاده از منطق روش ارزیابی متوازن بـودهاست کـه در آن اهـداف و اسـتراتژی هـای سـازمان در مرکـز فرآینـد مـدیریت و ارزیـابیعملکرد قرار می گیرد، اما یکی از نقاط این روش عدم توجه به عملکرد سـازمان نسـبت بـههر یک از ذی نفعان خود است. از این رو در مدل پیشنهادی بهجـای حـوزه هـای چهارگانـهروش ارزیابی متوازن، پنج حوزه ی دیگر با توجه به گروه های ذی نفعـان سـازمانی مـد نظـرقرار گرفته است. مدل مفهومی نظام ارزیابی عملکرد پیشنهادی در نمودار 1 نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده می شود، در مدل پیشنهادی مأموریت و اهداف سازمان در مرکـزفرآیند برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد آن قرار گرفته است. حـوزه هـای پـنجگانـه مـدل نیـزشامل استراتژی ها و رویکردهای سازمان در قبال هر یک از گروه های ذینفع آن اسـت . بـاتوجه به تجربه های حاصل از روش ارزیابی متوازن، این مدل پیشنهادی نیز می تواند مبنـاییبرای مدیریت استراتژیک و اجرای برنامه های استراتژیک سازمان مورد توجه واقع شود. در بخش بعدی نسبت به طرح تفصیلی مدل ارزیابی عملکرد و پیاده سازی آزمایشـی آن اقـدامشده است.

و

مأموریت

اهداف

سهامداران

استراتژی

رویکردها

و

نتایج

کارکنان

استراتژی

رویکردها

و

نتایج
مشتریان

استراتژی

رویکردها

و
نتایج

جامعه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استراتژی

رویکردها

و

نتایج

تأ
کنندگان

مین

استراتژی

رویکردها

و

نتایج

و

مأموریت

اهداف

سهامداران


پاسخ دهید