حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران وبا روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسـب بـاحجم هر طبقه، معادل 250 نفربا فروض زیر انتخاب گردیدند.
482351-2843

)
1
)
5
.
0
).(
5
.
0
.(
)
96
.
1
(
(
1
1
)
058
.
0
(
.
.
1
.
2
2
2
2
/
1
2
2
2
/
1

+
=q
p
z
d
p
α
α

)

1

)

5

.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0

).(

5

.

0

.(


پاسخ دهید