مدل های شخصیت
تاریخچه طبقهبندی تیپ های شخصیتی به زمانهای دور برمی گردد. برخی مهمترین مدل ها عبارتند از:
بقراط و جالینوس شخصیت و منش افراد آدمی را وابسته به مزاج می دانستند[8].
مدلی آیزنگ از تیپولوژی شخصیت،ترکیبی است از نظریه بقـراط و جـالینوس، دو تیپ درونگرا و برونگرای یونگ، و عامـل پایـداری و ناپایـداری (روان رنجـوری) که خود به آنها افزوده است[11].
مدل شخصیتیA وB در سال هـای 1960 تـا 1970 مطـرح شـد. شخـصیت نـوعA دارای روحیه تهاجمی، توانمندی در مخالفـت، حـساسیت زیـاد نـسبت بـه وقـت وتأکید زیاد بر پیشرفت است[4]، [8]. تحقیقات نشان می دهند که اکثر مدیران ارشدسازمان ها از دسته بندی نوع B می باشند[4]، [28].
شش خصوصیت شخصیتی دیگر شناسایی شده اند که بنظر می رسد ارتباط مـستقیمتری با توضیح و پیشبینی رفتار در سازمانها داشته باشند. آنهـا عبارتنـد از: کـانونکنترل، ماکیاولیسم، عزت نفس (غرور) خودکنترلی، ریـسک پـذیری، و شخـصیتتیپ A [28]، [20].

سبک شناسی کارل یونگ
یکی از شناخته شدهترین تئوریها، تیپ شناسی یونگ اسـت کـه در حـوزه مـدیریت بکـار میرود.
تیپ شناسی او به دو عنصر تکیه می کند؛ نگرش ها و کارکردها:
نگرشها- برون گرایی و درون گرایی؛
کارکردهای ادراک- حسی و شهودی؛
کارکردهای قضاوت- فکری و احساسی[17]، [24].
ب رونگرای ی و درونگرای ی جهت ی را ک ه ان رژی روان ی جری ان پی دا م ی کن د ن شان میدهد[17]، [15] .
در هر انسانی کارکردهای غالب، فرعی، توسعه نیافته و ناخودآگاه وجـود دارد[17]. در اثر تلفیق این دو مجموعه از کارکردهای دوگانه، چهار تیپ شخصیتی حاصل می شـود کـهعبارتند از:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حسی

شه
ودی

عاطفی

عقلانی

عمل

گرا

نوآور

دوست

گروه

NT
NF
ST
SF

منطقی

حسی

شه


پاسخ دهید