مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 35-88-1

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینهی طولانی زیادی نـدارد . کـاربرد ایـن مفهـومبه تدریج از دهـه 1990 بـه ایـن سـو در پایـاننامـه هـا و مقـالات دانشگاهـــی ـ بـه ویـژه دررشته های جامعهشناسی، اقتصاد، سیاست و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 127-274-1

ترسیم نقشه علم اخلاق مدیریت و سازمان حسینزاده [3] 1389 روششناسی پژوهش روش پژوهش تحلیل استنادی، است که مبتنی بر بهکارگیری ریاضیات و آمـار در سـنجش مســتندات اســت. ایــن روش بــهتــازگی در حــوزههــای کتــابســنجی، علــمســنجی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 149-312-1

نمودار 3. شبکه روابط رسمی میان سازمانی با نمایش مرکزیت درجه سایت منبع مقایسه ی دو نمودار 3 و4 بیانگر تأثیر غیررسمی بالای سازمانهـای جدامانـده در شـبکهروابط رسمی یعنی اداره کل منابع طبیعی استان، اداره Read more…

By 92, ago