مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA279421222029000-1

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران وبا روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسـب بـاحجم هر طبقه، معادل 250 نفربا فروض زیر انتخاب گردیدند. 482351-2843 )1)5.0).(5.0.()96.1((11)058.0(..1.2222/1222/1−+=⎡−−qpzdpαα ) سایت منبع 1 ) 5 . در این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق JIPA_Volume 2_Issue 5_Pages 1-16-1

یکی از موارد دیگری که در طراحی نظام ارزیـابی عملکـرد مـورد توجـه قـرار گرفتـه،ذی نفعان سازمانی است. ذی نفعان سازمانی گروهی از افراد یا سازمان هایی هستند که نتـایجعملکرد سازمان بر آن ها تأثیر خواهد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 55-132-1

جمع و ارزیابی بندیگفتمان فضای به مراجعه موضوع ادبیات مرور مختلف منابع(روزنامه ،مجلات ،هاسخنرانیها، و مصاحبه…) پژوهش موضوع تعیین برای عبارات انتخابکیو نمونه کیو دسته ایجاد انتخابمشارکت کنندگان مرتب سازی داده آماری تحلیل ها در Read more…

By 92, ago