مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 55-132-1

جمع و ارزیابی بندیگفتمان فضای به مراجعه موضوع ادبیات مرور مختلف منابع(روزنامه ،مجلات ،هاسخنرانیها، و مصاحبه…) پژوهش موضوع تعیین برای عبارات انتخابکیو نمونه کیو دسته ایجاد انتخابمشارکت کنندگان مرتب سازی داده آماری تحلیل ها در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 127-274-1

ترسیم نقشه علم اخلاق مدیریت و سازمان حسینزاده [3] 1389 روششناسی پژوهش روش پژوهش تحلیل استنادی، است که مبتنی بر بهکارگیری ریاضیات و آمـار در سـنجش مســتندات اســت. ایــن روش بــهتــازگی در حــوزههــای کتــابســنجی، علــمســنجی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 149-312-1

نمودار 3. شبکه روابط رسمی میان سازمانی با نمایش مرکزیت درجه سایت منبع مقایسه ی دو نمودار 3 و4 بیانگر تأثیر غیررسمی بالای سازمانهـای جدامانـده در شـبکهروابط رسمی یعنی اداره کل منابع طبیعی استان، اداره Read more…

By 92, ago