مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JIPA279421222029000-1

حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران وبا روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسـب بـاحجم هر طبقه، معادل 250 نفربا فروض زیر انتخاب گردیدند. 482351-2843 )1)5.0).(5.0.()96.1((11)058.0(..1.2222/1222/1−+=⎡−−qpzdpαα ) سایت منبع 1 ) 5 . در این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق JIPA_Volume 2_Issue 5_Pages 1-16-1

یکی از موارد دیگری که در طراحی نظام ارزیـابی عملکـرد مـورد توجـه قـرار گرفتـه،ذی نفعان سازمانی است. ذی نفعان سازمانی گروهی از افراد یا سازمان هایی هستند که نتـایجعملکرد سازمان بر آن ها تأثیر خواهد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله JIPA_Volume 3_Issue 6_Pages 35-88-1

سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینهی طولانی زیادی نـدارد . کـاربرد ایـن مفهـومبه تدریج از دهـه 1990 بـه ایـن سـو در پایـاننامـه هـا و مقـالات دانشگاهـــی ـ بـه ویـژه دررشته های جامعهشناسی، اقتصاد، سیاست و Read more…

By 92, ago